Meeting
Meeting
日期
內容
照片
2008.9.8
丁老大教學英姿
01
達爾文也曾這麼苦惱過
02
沒事多思考 多思考沒事
03

 

 

聚餐
日期
內容
照片
2008.01.17
尾牙風吹萬國
2008.05.22
96下學期聚餐...English table...
2008.07.25
首屆畢業碩生...好棒啊!!

 

 

其他
日期
內容
照片
2007.02.07
Prof. Kleine Buning來訪
2007.05.07
Dr. Yaochu Jin來訪
2008.05.05
姚新教授(Prof. Xin Yao)來訪
     
     
     
     

 

 

 

 

 

期初聚餐
其他
   
   
   
 

|||  

621 嘉義縣民雄鄉大學路168號
TEL: (05)272-0411#16550
FAX: (05)272-0859
COPYRIGHT 2008 LOGOTYPE. AII RIGHTS RESERVED.